whatsapp

זוכות אות העיצוב 2015


נימוקי השופטים: בחרנו בפרויקט זה, כיון שמתכנניו הקפידו לנצל את החללים ביעילות ובחוכמה, בד בבד יצרו שפה סגנונית המשכית, ברורה ונהירה. ניצול שטח מגורים המוגבל, לרבות כפל שמושים, הינם אתגר שחבר השופטים מעוניין לעודד, כמגמה שיש לעודד מעצבים לעסוק בה כצו השעה. המעצבות השכילו לנצל את השטח המצומצם של 50 מ"ר בלבד בתבונה רבה, תוך ניצול מקסימאלי של הפוטנציאל המרחבי הנתון. תכנון אינטליגנטי עבור פרוגראמה מורכבת, הינה אתגר נחשק עבור כל מעצב פנים. ולגבינו זוהי דוגמה מצוינת לכישוריו של מעצב הפנים.

לקריאת הכתבה לחץ כאן